Půjčovní řád - všeobecné obchodní podmínky

Půjčovny elektrokol Kolotoč Kašperské Hory.

Úvodní ustanovení

1. Tento půjčovní řád upravuje práva a povinnosti pronajímatele (Kolotoč Kašperské Hory) na straně jedné a nájemce na straně druhé dle Smlouvy o nájmu movité věci, uzavřené mezi v ní uvedenými smluvními stranami dle § 2201 NOZ č. 89/2012 Sb., (dále jen smlouva).

2. Předmětem nájmu dle smlouvy jsou horská elektrokola značek Mondraker, Rock Machine a cyklistické přilby.

3. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami. Nedílnou součástí smlouvy je i tento půjčovní řád.

Podmínky pro vypůjčení kol – uzavření smlouvy

1. Kolo je možné půjčit pouze osobě starší 18 let, která je způsobilá k právním úkonům. Obsluha půjčovny si vyhrazuje právo neposkytnou kolo osobě, která jeví známky požití alkoholických nápojů nebo jiných omamných a návykových látek. Anebo je u ní důvodná obava, že při jízdě na elektrokole by mohla způsobit škodu na zdraví či majetku sobě nebo třetím osobám, či ohrozit bezpečnost a plynulost silničního provozu.

2. K zapůjčení je třeba předložit platný občanský průkaz, pas, nebo řidičský průkaz.

3. Pokud je součástí výpůjčky i kolo pro osobu mladší 18 let, přebírá za tuto osobu zodpovědnost dospělá osoba podepisující smlouvu. 

4. Nájemce podepsaný ve smlouvě odpovídá za všechna kola a doplňkové vybavení uvedená ve smlouvě po dobu nájmu.

5. Jízda na vypůjčeném elektrokole je na vlastní nebezpečí. Obsluha půjčovny provede zaučení ovládání elektrokola. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené během pronájmu elektorkola. Ať se jedná o poškození elektrokola, vlastního zdraví nájemce, nebo poškození cizího majetku.

6. Pokud dojde k poškození elektrokola nevhodným zacházením či podceněním vlastních schopností nájemce, veškerou škodu hradí nájemce. 

7. Elektrokola nejsou kryta havarijním pojištěním, ani pojištěním proti poškození a krádeži. Veškeré vzniklé škody na majetku nebo zdraví jdou na vrub nájemci.

8. Půjčovat kolo osobám, které nejsou uvedené ve smlouvě, je zakázáno.

9. Při podpisu smlouvy se hradí doplatek za výpůjčku (v případě rezervace předem). Pokud neproběhla rezervace, platí se celá částka půjčovného. 

Doba a způsob zapůjčení

1. Doporučený způsob zapůjčení je rezervace předem na telefonním čísle +420 724 812 395, +420 792 334 nebo skrz e-mailovou adresu retervace@kolotockasperky.cz. 

2. Rezervace nabývá platnosti po složení zálohy 50 % z celkové domluvené částky na účet: 2100838758/2010 (do poznámky napište své jméno a datum výpůjčky).

3. Možné je zkusit i vypůjčení na místě bez předchozí rezervace, ale v takovém případě nemůžeme zaručit dostupnost kol. 

4. Kola si rezervujete na konkrétní den s vyzvednutím mezi 9-10:30. Doporučujeme domluvit si přesný čas. Pokud se nájemce pro kola nedostaví ve smluvený termín a nedorazí do 30 minut po smluveném termínu bez omluvy, jeho záloha propadá. 

5. Vrácení kol probíhá v předem domluveném čase. Běžně však mezi 17 – 18 hodinou.

Práva a povinnosti pronajímatele

1. Povinností pronajímatele je předat nájemci elektrokolo včetně příslušenství v odpovídajícím technickém stavu a s plně nabitou kapacitou baterie. 

2. Obsluha je povinna seznámit nájemce s podmínkami půjčovního řádu a s obsluhou elektrokola. 

3. Pronajímatel si vyhrazuje právo na uzavření půjčovny, ať už v závislosti na vývoji ekonomiky, nebo pandemií. A to bez nároku na jakoukoliv náhradu, i v případě předchozí rezervace ze strany nájemce. 

4. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny půjčovního řádu.

Práva a povinnosti nájemce

1. Nájemce je povinen se při převzetí elektrokola přesvědčit o jeho odpovídajícím technickém stavu a absolvovat zaškolení o použití elektrokola. Na pozdější námitky nebude brán zřetel.

2. Nájemce je zároveň povinen seznámit se s půjčovním řádem. 

3. Nájemce je povinen užívat elektorkolo a vybavení uveden ve smlouvě pouze k účelu, ke kterému je určeno. A to způsobem, aby nedošlo k jeho poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení.

4. Nájemce nemá oprávnění jakkoliv zasahovat do elektrokola, provádět změny a jiné úpravy.

5. V případě defektu je nájemce povinen neprodleně kontaktovat obsluhu půjčovny.

6. V případě, že nájemce vrátí elektrokolo poškozené nebo nekompletní, je povinen uhradit vzniklou škodu. 

7. Nájemce nese plnou odpovědnost za škody způsobené z důvodu nedodržení příslušných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, a za jednání, která budou mít za následek kolizi s ostatními účastníky provozu na pozemních komunikacích nebo poškození či zničení elektrokola v důsledku nárazu do překážky nebo pádu. Tuto zodpovědnost přebírá podpisem za všechna kola a nezletilé osoby zmíněné ve smlouvě. 

8. V případě že nájemce zjistí poškození či jakýkoliv problém týkající se provozuschopnosti elektrokola, je povinen toto oznámit obsluze při vrácení. V případě nemožnosti pokračovat v jízdě je nutné se spojit s obsluhou půjčovny a domluvit se na dalším postupu.

9. Nájemce je povinen zabezpečit elektrokolo během užívání proti krádeži. Nájemce nesmí nechat elektrokolo za žádných okolností bez dozoru.

10. V případě odcizení elektrokola je nájemce povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost Policii ČR a zároveň okamžitě informovat obsluhu či provozovatele půjčovny. V případě krádeže, je nájemce povinen uhradit v plné výši pořizovací cenu elektrokola a to do dvou týdnů od události. 

11. Právo užívat elektrokolo zaniká uplynutím doby nájmu, který je sjednán ve smlouvě. Po ukončení nájmu je nájemce povinen nepoškozené elektrokolo odevzdat na smluvené místo. 

12. V případě nepřiměřeného znečištění elektorkol a vybavení je účtován jednorázový poplatek 200 Kč za vyčištění.

Storno poplatky

1. Rezervace domluvená předem nabývá platnosti po zaplaceni 50 % celkové částky na účet: 2100838758/2010 (do poznámky napište své jméno a datum výpůjčky).

2. Při zrušení rezervace déle než 3 dny před smluveným termínem obdrží nájemce voucher na původní celkovou smluvenou částku. Voucher je platný 12 měsíců. Při jeho uplatnění se záloha bere jako zaplacená, na místě se doplácí pouze rozdíl. Pokud nebude voucher uplatněn do 12 měsíců, záloha propadá.

3. Při zrušení rezervace 3 a méně dní před domluveným termínem záloha propadá.

4. Při opakovaném zrušení, záloha propadá.

5. Pokud dojde ke zrušení rezervace ze závažných důvodů (nemoc, úmrtí v rodině atp.), je možné zálohu vrátit, nebo se domluvit na novém termínu.

6. Pronajímatel si vyhrazuje právo na uzavření půjčovny, ať už v závislosti na vývoji ekonomiky, nebo pandemií. A to bez nároku na jakoukoliv náhradu, i v případě předchozí rezervace ze strany nájemce. 

7. Při výrazné nepřízni počasí je možné smluvit si nový termín, případně se vypořádat formou voucheru platného 12 měsíců. 

8. Pokud se počasí změní během doby výpůjčky, půjčovna nenese za tuto změnu zodpovědnost a nájemci nevzniká náhrada škody. 

Závěrečné ustanovení

Tento půjčovní řád je platný od 1.4.2022. Pronajímatel si vyhrazuje právo změny půjčovního řádu. Nájemce prohlašuje, že byl s půjčovním řádem obeznámen podpisem smlouvy.